Tổ chức thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, đầm phá, hải đảo, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.