Dịch vụ khảo sát, đo đạc và bản đồ
- Khảo sát lập dự án, phương án, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đo đạc, lập bản đồ và tổ chức thực hiện;

- Kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

- Đo đạc, xây dựng lưới địa chính; lưới khống chế mặt bằng, khống chế độ cao; xác định vị trí và cắm mốc: Địa giới hành chính, ranh giới sử dụng đất, quy hoạch, công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình thủy lợi và các công trình khác;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa hình đáy biển, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp;

- Đo đạc, thành lập, chỉnh lý bản đồ địa chính các tỷ lệ phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; khảo sát, thiết kế, thi công các công trình;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; cơ sở dữ liệu địa lý;

- Khảo sát địa chất; địa chất thủy văn, địa chất công trình;

- Đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, chuyên ngành khác;

- Khảo sát địa hình, đo đạc công trình;

- Phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức kiểm định các thiết bị đo đạc.

 ]