Dịch vụ lập hồ sơ địa chính
Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính; lập hồ sơ kỹ thuật để phục vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính;

- Cung cấp thông tin dữ liệu để xây dựng, bổ sung, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính của ngành tài nguyên và môi trường;

- Điều tra, khảo sát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các lĩnh vực liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng, biên tập các loại bản đồ chuyên đề;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo.

 ]