Dịch vụ xây dựng CSDL địa chính
- Xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện việc số hóa, chỉnh lý, bổ sung và bảo quản an toàn tài liệu tại kho lưu trữ của Trung tâm;

- Tiếp nhận ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ;

- Thực hiện báo cáo, thống kê về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số dịch vụ công về công tác lưu trữ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân cấp và quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan về hoạt động thông tin, lưu trữ của Sở, của Ngành theo phân cấp và quy định của pháp luật.

 ]