Điều tra, khảo sát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.