Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, đầm phá, hải đảo, khí tượng thủy văn và môi trường.