Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 367 /QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, với một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắc là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân cấp và quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, biên chế và toàn bộ hoạt động của Trung tâm, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn     

2.1. Về lĩnh vực công nghệ thông tin

a) Tham mưu Giám đốc Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý nhà nước và cộng đồng; thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân cấp và quy định của pháp luật.

b) Một số nhiệm vụ về công nghệ thông tin (CNTT) chuyên ngành tài nguyên và môi trường, Giám đốc Sở giao Trung tâm thực hiện, gồm:

Chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu về công tác ứng dụng và phát triển CNTT của Sở, của ngành tài nguyên và môi trường theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường:

+ Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm, giai đoạn theo kế hoạch của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quản lý hạ tầng CNTT của Sở: Hệ thống máy chủ, hệ thống mạng; quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Sở, mạng CPNET...

- Quản trị các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

+ Đầu mối tiếp nhận các phần mềm của Tỉnh, của Bộ và tổ chức triển khai, hướng dẫn, xử lý vướng mắc về phần mềm trong nội bộ Sở, ngành.

+ Quản trị hệ thống các phần mềm: Thiết lập cấu hình phần mềm, tạo tài khoản đăng nhập và phân quyền thực hiện; hướng dẫn, tập huấn sử dụng các phần mềm trong toàn Sở.

+ Định kỳ thống kê, theo dõi và đôn đốc tình hình thực hiện các phần mềm, báo cáo và đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Sở các giải pháp thực hiện để cải thiện và phát huy tính hiệu quả ứng dụng các phần mềm.

-  Quản lý và triển khai dịch vụ công trực tuyến của Sở:

+ Thiết lập cấu hình, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên Hệ thống dịch vụ công của Tỉnh; phối hợp các phòng và đơn vị trực thuộc bổ sung, chỉnh sửa quy trình khi có sự thay đổi.

+ Theo dõi tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phối hợp các phòng, các đơn vị lập kế hoạch nâng hạng mức độ dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tham mưu triển khai thực hiện tốt mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh (ICT-Index) của Sở theo kế hoạch của UBND tỉnh để đáp ứng các tiêu chí thành phần của chỉ số cải cách hành chính.

- Quản lý, theo dõi và đôn đốc tình hình sử dụng thư điện tử công vụ và ứng dụng chữ ký số của đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý (GIS) tài nguyên và môi trường; quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành; xây dựng kế hoạch vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

- Quản trị trang thông tin điện tử của Sở (Website): Quản lý giao diện hệ thống, kênh thông tin; đề xuất nâng cấp giao diện Website; thiết lập và phân quyền tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tham mưu cơ chế chính sách và đầu tư cho CNTT của Sở: Đào tạo, tập huấn; nhân lực; chế độ, chính sách, bồi dưỡng,...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan về CNTT của Sở, của Ngành theo quy định và phân cấp của pháp luật.

2.2. Về lĩnh vực thông tin, lưu trữ

- Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu thập, tập hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường định kỳ hàng năm và tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh lý, bảo quản, khai thác và cung cấp sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ, thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện việc số hóa, chỉnh lý, bổ sung và bảo quản an toàn tài liệu tại kho lưu trữ của Trung tâm;

- Tiếp nhận ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ;

- Thực hiện báo cáo, thống kê về công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện một số dịch vụ công về công tác lưu trữ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân cấp và quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan về hoạt động thông tin, lưu trữ của Sở, của Ngành theo phân cấp và quy định của pháp luật.

2.3. Về các lĩnh vực dịch vụ công tham mưu công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

2.3.1. Tổ chức thực hiện hoạt động khảo sát, đo đạc và bản đồ, bao gồm:

- Khảo sát lập dự án, phương án, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đo đạc, lập bản đồ và tổ chức thực hiện;

- Kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

- Đo đạc, xây dựng lưới địa chính; lưới khống chế mặt bằng, khống chế độ cao; xác định vị trí và cắm mốc: Địa giới hành chính, ranh giới sử dụng đất, quy hoạch, công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình thủy lợi và các công trình khác;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa hình đáy biển, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp;

- Đo đạc, thành lập, chỉnh lý bản đồ địa chính các tỷ lệ phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; khảo sát, thiết kế, thi công các công trình;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; cơ sở dữ liệu địa lý;

- Khảo sát địa chất; địa chất thủy văn, địa chất công trình;

- Đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, chuyên ngành khác;

- Khảo sát địa hình, đo đạc công trình;

- Phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức kiểm định các thiết bị đo đạc.

2.3.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn quản lý nhà nước về đất đai gồm:

a) Hoạt động tư vấn giúp quản lý nhà nước

- Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính; lập hồ sơ kỹ thuật để phục vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính;

- Cung cấp thông tin dữ liệu để xây dựng, bổ sung, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính của ngành tài nguyên và môi trường;

- Điều tra, khảo sát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các lĩnh vực liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng, biên tập các loại bản đồ chuyên đề;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo.

b) Tư vấn xác định giá đất, định giá bất động sản.

c) Tư vấn điều tra, đánh giá đất đai.

d) Ứng dụng, triển khai áp dụng và chuyển giao công nghệ, các phần mềm chuyên ngành trong hoạt động liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường.

đ) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên và môi trường.

2.3. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định.

2.4. Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2.5. Thực hiện các dịch vụ khác về tài nguyên và môi trường theo phân cấp và quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2.7. Giao Giám đốc Trung tâm định kỳ cập nhật các chức năng, nhiệm vụ báo cáo Giám đốc Sở để bổ sung khi Trung tâm có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực để Trung tâm hoạt động có hiệu quả hơn.  

3. Cơ chế tài chính

Trung tâm thực hiện cơ chế tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm các khoản thu:

- Ngân sách nhà nước cấp: gồm các khoản kinh phí để chi cho hoạt động thường xuyên, kinh phí Nhà nước thanh toán cho đơn vị theo các nhiệm vụ được giao.

- Nguồn thu sự nghiệp: bao gồm các khoản thu để lại từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước theo quy định; thu từ hoạt động dịch vụ, sự nghiệp và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức bộ máy và biên chế

4.1. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc:

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ;

- Phòng Dịch vụ Tài nguyên và môi trường;

- Phòng Kỹ thuật Đo đạc - Bản đồ.

Việc thành lập, bổ nhiệm nhân sự các phòng chuyên môn của Trung tâm thực hiện theo phân cấp và quy định pháp luật.

4.2. Biên chế

Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và nằm trong tổng số lượng biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng biên chế sự nghiệp theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Trung tâm được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng với người lao động, chuyên gia kỹ thuật, nhà khoa học để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị. 

Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

 In trang]